Palani poini ‘e hongofulu

Ki hono kamata‘i ‘o ha ‘ātakai ‘oku fakakau kātoa ki ai, ma‘á e kau ako ‘oku ‘i ai hanau faingata‘a‘ia fakaesinó

Ko ha fa‘unga ako vokāsio (vocational) ‘oku fakakau kātoa ki aí ‘oku faka‘ilonga‘i mo fakamahu‘inga‘i ai ‘a e kau ako ‘oku ‘i ai hanau faingata‘a‘ia fakaesinó ‘aki ‘a e:

 

Taha

Lau ‘e he kau ngāue ‘i he tu‘unga kotoa pē ko honau fatongia ia ke nau ‘oatu ha tokoni fakaako ma‘á e kau ako ‘oku ‘i ai hanau faingata‘a‘ia fakaesinó.

Ua

Fa‘u ‘o ha founga ngāue fakalūkufua ki hono tokonia ‘o e kau ako ‘oku ‘i ai hanau faingata‘a‘ia fakaesinó. ‘Oku kau ki heni ‘a e ngaahi tu‘utu‘uni ngāue, ngaahi founga fakahoko ngāue mo e ngaahi ngāue ‘oku fakamafeia ‘e he kau taki mā‘olungá ‘oku nau to‘o ai ‘a e ngaahi fakafe‘ātungia ‘i he ‘ātakai akó. ‘Oku ‘fakafaingata‘a‘ia‘i‘ ‘a e kau ako ‘oku ‘i ai hanau faingata‘a‘ia fakaesinó ‘e honau ‘ātakaí.

Tolu

Ko hono langa ‘o e ngaahi nāunau tokoní ke malava ai ‘a e kau ngāué ‘o lototo‘a ‘i he ngāue mo e kau faingata‘a‘iá pea ke faingofua ai ki he kau faiakó mo e kau ngāue kehé ke nau tokoni‘i ‘a e kau ako ‘oku ‘i ai hanau faingata‘a‘ia fakaesinó. ‘O hangē ko ‘ení, ngaahi founga ngāue ke faingofua ange ai hono ma‘u ‘o e ngaahi nouti meí he kalasí, fokotu‘utu‘u ‘o e ngaahi sivi nounoú (tests), siví mo e ngaahi founga sivi kehé.

‘Oatu ‘o e ngaahi nāunau ki he kau ngāue tokoni ki he kau faingata‘a‘ia fakaesinó (DSS) ke tokoni ki he faiakó mo e kau ngāue kehé ke nau fakahoko ai ‘a e ngaahi founga ngāue ‘oku fakakau kotoa ki ai ‘a e kau akó. ‘E lava ai ‘i heni ‘e he kau ngāue DSS ‘o tokanga taha ai ki hono faitokonia ‘o e kau ako ‘oku ‘i ai hanau faingata‘a‘ia fakaesinó mo toe faingata‘a ange ‘a ‘enau ngaahi fiema‘ú. Ko e poupou ki he kau ako ‘oku ‘i ai hanau faingata‘a‘ia fakaesinó ‘oku ‘ikai ko e fatongia ‘ata‘atā pē ia ‘o e kau ngāue DSS.

Nima

Langa hake ‘o ha founga fengāue‘aki mo e kau ako ‘oku ‘i ai hanau faingata‘a‘ia fakaesino kehekehe ‘i hono palaní mo hono fa‘ufa‘ú ‘o fou ‘i ha ngaahi kautaha mo e ngaahi kulupu fakafofonga ‘o e kau ako ‘oku ‘i ai hanau faingata‘a‘ia fakaesinó kuo tu‘utu‘unia.

Ono

Fa‘u ‘o ha ako ngāue mo ha ngaahi nāunau ki he kotoa ‘o e ‘apiakó ke langa hake ‘aki ‘a e ‘lototo‘a 'i he ngāue mo e kau faingata‘a‘ia fakaesinó' ‘a e kau ngāue kotoa pē ‘oku nau kau ‘i hono tokonia ‘o e kau ako ‘oku ‘i ai hanau faingata‘a‘ia fakaesinó. ‘Oku totonu ke fakakau ‘i heni ‘a e founga ki hono ‘oatu ‘o ha fakamatala, fetu‘utakí mo ha tokoni fakaako ‘oku ma‘u faingofua ma‘á e kau ako ‘oku ‘i ai hanau faingata‘a‘ia fakaesino kehekehé. Fakaafe‘i ‘a e kau ako ‘oku ‘i ai hanau faingata‘a‘ia fakaesinó ke nau kaungā fa‘u ‘a e ngaahi polokalama ako ngāué ni mo e ngaahi nāunaú ‘o hu‘u taha ai ‘a e tokangá ki he ngaahi founga ngāue ‘oku fakakau kakato ki ai ‘a e tokotaha kotoa pē.

Fitu

‘Oatu ‘o ha fale‘i mo ha ako ngāue ki hono ngāue‘aki ‘o e ngaahi founga ngāue ‘oku ‘ikai filifilimānakó. ‘E lava ke kau ‘a e kau ngāue kotoa pē ‘i hono faitokonia ‘o e kau ako ‘oku ‘i ai hanau faingata‘a‘ia fakaesinó pea ‘oku totonu ke nau ‘ilo felāve‘i mo honau ngaahi fatongia fakalao ‘i he malumalu ‘o e Lao ki he Ngaahi Totonu ‘a e Tangatá, mo e Lao ki he Tauhi Malu ‘o e Fakamatalá, Tu‘utu‘uni Ngāue ki he Mo‘ui Leleí mo e Ngaahi Sēvesi ki he Kakai Faingata‘a‘ia Fakaesinó, Ngaahi Totonu ‘a e Kau Konisiumá mo e ngaahi lao fekau‘aki kehé.

Valu

Ngāue‘aki ‘o e Principles of Universal Design in Education (Ngaahi Tefito‘i Fakakaukau ‘o e Palani Fakalūkufua ma‘á e Fa‘ahinga Kau Ako Kehekehe pe UDL) ‘i he fa‘u polokalama akó, fa‘u silapá, faiakó, siví, ngaahi founga tokoni fakaakó, founga ma‘u fakamatalá mo e fetu‘utakí pea mo hono palani ‘o e ngaahi falé mo e ngaahi hala hū‘angá. Ko hono mo‘oní ‘oku fiema‘u ki he UDL ha tokoni fakaako ngaofe ngofua (‘oku ala fakahoko ‘i ha ngaahi tu‘unga fakapotopoto) ki he ngaahi tapa kotoa pē ‘o e faiakó, ngaahi kalasí, ako ngāue ‘i he ngāue‘angá, ngaahi ‘a‘ahi fakaakó, ngaahi sivi nounoú, ngaahi siví mo ha ngaahi founga sivi kehe ange. Kuo pau ke ne fakakaukau‘i ‘a e kau ako ‘oku ‘i ai hanau faingata‘a‘ia fakaesino kehekehe pea malava ai ke nau a‘usia ‘a honau tu‘unga fakaako lelei tahá.

Hiva

Vakai‘i mo ‘analaiso ‘a e ngaahi ola mo e tu‘unga fiemālie ‘a e kau ako ‘oku ‘i ai hanau faingata‘a‘ia fakaesinó ‘i ha halanga vakai‘i, toe sio fakafoki mo hano fakahoko ‘o ha ngāue ki ai. ‘Oku totonu ke hoko ‘eni ‘i he tu‘unga fakafonuá mo e fakakoló foki.

Hongofulu

Palani atu ki he kaha‘ú ‘i he fakafuofua ‘e fakautuutu ai pē ke tokolahi ange ‘a e kau ako ‘oku ‘i ai hanau faingata‘a‘ia fakaesinó. Ko e ngaahi fokotu‘utu‘u kotoa pē ‘oku totonu ke fakakaukau‘i ai ‘a e ngaahi fiema‘u tokoni fakaako ‘a e kau ako ‘oku ‘i ai hanau faingata‘a‘ia fakaesino kehekehe ‘i he kaha‘ú, kae ‘oua ‘e tatali pē ki ha‘á ne toki hoko mai.